Polityka prywatności i cookies www.olgalubanska.pl

www.olgalubanska.pl szanuje prywatność Użytkowników korzystających z Serwisu oraz innych usług i aplikacji dostarczanych przez Administratora. Niniejsza Polityka prywatności i cookies www.olgalubanska.pl zwana dalej: Polityką Prywatności, pomaga zrozumieć jakie dane osobowe oraz informacje nieosobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy oraz na jakich zasadach. Przed skorzystaniem z naszych usług zalecamy jej przeczytanie.

Informujemy, że działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO.

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorami Państwa danych osobowych jest SZKOLENIA Olga Lubańska ul. Wesoła 34, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Celem zbierania danych jest realizacja Usług świadczonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Usług. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Państwa dane mogą być profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności udostępnione innym podmiotom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowości i usługi informatyczne. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. CEL PRZYJĘCIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Celem przygotowania niniejszej Polityki Prywatności jest podkreślenie szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników. Pragniemy także udzielić Użytkownikom informacji w przedmiocie wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

3. PRZETWARZANIE DANYCH

Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane będą przez nas przetwarzane tylko wówczas, jeżeli zostanie spełniona przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art.6 ust. 1 lit. d RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. DANE I ŹRÓDŁA DANYCH

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz Usług na pożądanym poziomie. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia Usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od wyrażenia przez nią zgody.

 

Zbieramy szereg informacji, które dzielą się na kilka kategorii:
– informacje przekazane nam przez naszych Użytkowników,
– dane w czasie rzeczywistym z Serwisu na temat zachowania Użytkowników;
– dane pochodzące bezpośrednio z Facebooka od Użytkowników korzystających z Usług.
– dane pochodzące bezpośrednio z Instagram od Użytkowników korzystających z Usług.

 

Zbieramy informacje, które nam przekazujesz, na przykład korzystając z naszych Usług i kontaktując się z nami. Obejmują one twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język, lokalizację i strefę czasową, login i hasło do Serwisów, które obejmują nasze Usługi.

Gromadzimy również informacje na temat Twojego zachowania, na przykład, jeśli pominiesz określony temat lub informacje, jeśli wybierzesz czytanie określonego tematu lub informacji, sposób interakcji z Serwisem, lokalizacją, adresem e-mail.

Aby ulepszyć usługi Administratora możemy korzystać z narzędzi od zewnętrznych dostawców usług, takich jak Dashbot, Jarvee, Chatfuell, SerwerSMS, Zapier i Janis, do zbierania i wykorzystywania informacji oraz sposobu angażowania się w Serwis.

Możemy wyświetlać reklamy w ramach usług i korzystać z technologii stron trzecich w celu gromadzenia informacji w usługach. Reklamy mogą opierać się na Twoim profilu Użytkownika w celu zapewnienia spersonalizowanych reklam, a reklama w serwisie może pochodzić z partnerskich sieci reklamowych. 

5.WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Dane osobowe mogą być używane w następujący sposób i tylko na następujące sposoby:
– zapewnienie, utrzymanie i rozwój Usług;
– dostosowywanie doświadczeń Użytkowników;
– kontaktowanie się z Użytkownikami zgodnie z ich preferencjami komunikacyjnymi;
– przesyłanie Użytkownikom informacji marketingowych zgodnie z ich preferencjami
komunikacyjnymi;
– prowadzenie badań i tworzenie raportów wewnętrznych w celu usprawnienia obsługi.

6. KIEDY UJAWNIAMY DANE

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe Użytkowników, służą głównie do realizacji zobowiązań Administratora wobec nich. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że zgodę na to wyrazili Użytkownicy, których one dotyczą, jest to niezbędne do świadczenia danych usług lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Przypominamy również, że Administrator może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, w celu prawidłowej realizacji poszczególnych Usług. Administrator nie ujawni przechowywanych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, badań rynkowych, sondaży czy publicznych rejestrów bez ich zgody (z wyjątkiem jako część określonego programu lub funkcji, dla których Użytkownik będzie mieć możliwość wyboru lub rezygnacji).

Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług, w celu dostarczenia rozwiązań technicznych lub usług przetwarzania przetworzonych informacji i uzyskiwania dostępu do przechowywanych informacji za pomocą interfejsu technicznego i udostępniania danych osobowych usługodawcom zewnętrznym oraz takich jak dostawcy usług poczty elektronicznej, procesory kart kredytowych, analizatory informacji i dostawcy business intelligence.

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe, jeśli jest to konieczne, aby wspomniani dostawcy usług mogli świadczyć usługi na jego rzecz. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania tych osób trzecich. Administrator może udostępniać dane osobowe w związku z fuzją, sprzedażą aktywów lub finansowaniem lub przejęciem całości lub części jego działalności.

7. ZABEZPIECZANIE DANYCH

Rejestr będzie przechowywany na serwerach zewnętrznych dostawców usług z odpowiednimi zabezpieczeniami, takimi jak ochrona hasłem, przyznając dostęp do przechowywanych informacji tylko Administratorowi, osobom pracującym dla Administratora lub jego partnerom, którzy są wyraźnie upoważnieni przez niego. Rejestr jest chroniony odpowiednimi standardami przemysłowymi, technicznymi i organizacyjnymi.

Chociaż podejmujemy działania w dobrej wierze, aby przechowywać informacje zgromadzone w serwisach w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa tych informacji podczas ich przesyłania lub przechowywania w naszych systemach.

Administrator opublikuje ogłoszenie w Serwisie Administratora lub za pośrednictwem innych Usług w przypadku istotnego naruszenia bezpieczeństwa, które zagraża Twojej prywatności lub danym osobistym. Administrator może również tymczasowo wyłączyć usługę ochrony danych osobowych.

8. CO TO JEST PLIK COOKIE?

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

9. W JAKICH CELACH ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do świadczenia Usług. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
– zapisanie stanu sesji użytkownika,
– utrzymanie sesji użytkownika.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu
lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
– przywrócenie sesji użytkownika,
– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo.
Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com),
Instagram (więcej informacji na stronie: instagram.com),
LinkedIn (więcej informacji na stronie: linkedin.com),
Messenger,
Google Analytics.
Hotjar

10. CZY MUSZĘ KORZYSTAĆ Z PLIKÓW COOKIE?

Zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.

Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
– nie zapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym,
– każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu,
– usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

 

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.

Administrator informuje, że w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie” – oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator może zaktualizować niniejszą Politykę prywatności i cookies w razie potrzeby i według wyłącznego uznania Administratora. Wszystkie zmiany zostaną udostępnione w Serwisie, dlatego Administrator zachęca Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności i cookies. Zmiany dotyczące praw Użytkownika nigdy nie będą dokonywane bez uprzedniej prośby o zgodę.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki prywatności i cookies należy przesyłać na adres korespondencyjny e-mail: info@olgalubanska.pl

Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Administratora.