Regulamin

Niniejszy ,,Regulamin świadczenia usług” zw. dalej: Regulaminem, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu www.olgalubanska.pl, którego właścicielem jest SZKOLENIA Olga Lubańska ul. Wesoła 34, 07-300 Ostrów Mazowiecka (NIP 7591735730 REGON 360224344).

 

Regulamin określa w szczególności zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu www.olgalubanska.pl. W niniejszym regulaminie wskazane są także prawa i obowiązki leżące po stronie Administratora wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Administrator zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (Klientem).

1. SERWIS

www.olgalubanska.pl to serwis internetowy, który wspomaga działalność świadczoną przez SZKOLENIA Olga Lubańska ul. Wesoła 34, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Firma SZKOLENIA Olga Lubańska ul. Wesoła 34, 07-300 Ostrów Mazowiecka prowadzi działalność gospodarczą określoną przez Kody PKD: 85.59.B Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest w pełni darmowe. Zawarcie umowy sprzedaży Usług oferowanych przez Administratora wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży.

2. DEFINICJE

Administrator ― SZKOLENIA Olga Lubańska ul. Wesoła 34, 07-300 Ostrów Mazowiecka (NIP 7591735730, e-mail info@olgalubanska.pl

Hasło ― oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym

Klient ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie,

Konsument ― Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Konto Użytkownika ― oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Użytkownika.

Newsletter ― informacja w formie wiadomości elektronicznej o usługach Administratora lub usługach jego Partnerów, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora

Partner ― każdy podmiot podejmujący biznesową współpracę z Administratorem Serwisu

Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies www.olgalubanska.pl stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Usług

Przedmiot transakcji ― Towary lub Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego

Przedsiębiorca ― oznacza osobę̨ fizyczną, osobę̨ prawną lub jednostkę̨ organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność́ prawną, prowadzącą̨ we własnym imieniu działalność́ gospodarczą lub zawodową i dokonującą̨ czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja ― oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego

Regulamin ― oznacza niniejszy regulamin

RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1)

Serwis ― strona internetowa, której właścicielem jest Administrator System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

Szkolenie ― oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej

Towar ― produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD , prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży

Trwały nośnik ― oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

Umowa ― umowa o świadczenie przez www.olgalubanska.pl na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną

Umowa Sprzedaży ― umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.), zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego

Usługa dodatkowa ― usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów i Usług

Usługi abonamentowe ― usługi świadczone przez Usługodawcę w sposób ciągły, opłacane przez Klienta cyklicznie

Usługi ogólne ― wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin lub dedykowane regulaminy

Usługodawca ― SZKOLENIA Olga Lubańska ul. Wesoła 34, 07-300 Ostrów Mazowiecka (NIP 7591735730 REGON 360224344)

Użytkownik ― każda osoba korzystająca z Serwisu przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet (w tym Klient)

Zamówienie ― oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów lub Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

Zasoby Serwisu ― oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje oraz materiały marketingowe.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien on zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
– jest pełnoletni,
– jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
– podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
– zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności,

Prowadzenie korespondencji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail odbywa się jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób. Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Serwisu.

Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
– posiadać połączenie z siecią Internet,
– posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF,
– mieć dostęp do aplikacji Messenger i aktywne konto w serwisie Facebook.

Administrator zastrzega sobie prawo do:
– przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
– zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Administrator poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
– odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.

Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.

Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.

4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy www.olgalubanska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
– posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
– zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz posiadania aktywnego konta poczty e-mail,
– posiadania programów komputerowych koniecznych do korzystania z zakupionego Towaru lub Usługi. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest Rejestracja, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, jak również akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

5. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży są Towary lub Usługi (w tym Szkolenia).
W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego Towaru w formie elektronicznej
ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie: WinRar, K-Lite Codec Pack, Quick Time 7.

6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.olgalubanska.pl, dokonać rejestracji, dokonać wyboru Towaru lub Usługi podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
– imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą
– imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
– adresu zamieszkania,
– numeru telefonu,
– adresu e-mail.

Celem złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta wyboru formy płatności za wybrane Towary lub Usługi poprzez zaznaczenie jednej z dwóch opcji: przelew bankowy lub przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem i akceptuję Regulamin” oraz akceptacja Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako ,,Przeczytałem i akceptuję Politykę prywatności”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail oraz wyrazi wymagane zgody i dokona wymaganych akceptacji.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Administrator skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Administrator ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. PŁATNOŚĆ

Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary lub Usługi:
– przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu),
– karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu

Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu),

Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę, Klient może skorzystać z kuponów rabatowych lub promocyjnych. Kupony rabatowe lub promocyjne udostępniane są w ramach akcji rabatowych na stronie sklepu lub mogą zostać udostępnione bezpośrednio przez Administratora.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury VAT, które przesyłane są przez Administratora drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Administrator jest również uprawniony do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia oraz informacje dotyczące sposobu i czasu realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 Regulaminu.

Administrator realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania zapłaty, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Regulaminu.

Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Administratora wpłaty odpowiadającej wysokości ceny Towaru lub Usługi.

Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Administrator informuje Klienta elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez niego w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.

Zamówienie Towarów jest realizowane poprzez umożliwienie Klientowi pobrania produktu elektronicznego drogą teletransmisji, poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera, którym posługuje się Klient podczas pobierania produktu elektronicznego z Serwisu lub poczty elektronicznej.

Administrator nie odpowiada za nieotrzymanie przez Klienta Towarów z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Administratora zawierająca zakupiony produkt zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Klienta z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Klient.

Użytkownik nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom.

Realizacja zakupionej Usługi wynika z jej specyfikacji, zaś jej szczegóły ustalane są w oparciu o informacje zamieszczone w Serwisie lub indywidualnie z Klientem.

9. USŁUGI ABONAMENTOWE

Klient ma możliwość zakupu w Serwisie Administratora Usług abonamentowych świadczonych
przez Usługodawcę w sposób ciągły.
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług abonamentowych, płatne jest w cyklu miesięcznym wwysokości wskazanej w Serwisie.
Cykl miesięczny o którym mowa w ustępie poprzedzającym rozpoczyna się w dniu zawarciaUmowy i oznacza trzydzieści następujących po sobie dni.
Klient zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Usługodawcą przy świadczeniu Usług abonamentowych.
Klient może wypowiedzieć umowę świadczenia Usług abonamentowych z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli na adres e-mail: info@olgalubanska.pl

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.

11. NEWSLETTER

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem aplikacji Messenger, wysyłana jest przez Administratora informacja w formie wiadomości elektronicznej. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Newsletter zawiera informacje o usługach Administratora lub usługach jego Partnerów, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych na stronie www.olgalubanska.pl. Wykonanie określonej czynności przez Użytkownika (kliknięcie w dany odnośnik) podczas czynności rejestracyjnych jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów wypisać się z Newslettera. W celu wypisania się z Newslettera wystarczy, aby Użytkownik wypisał się korzystając z link umieszonego każdorazowo w stopce wiadomości mailowej.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
– szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
– za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez podmioty korzystające z usług Serwisu oraz za treści przez nich, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich;
– utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych nieleżących po stronie Administratora, firmy trzeciej lub siły wyższej
– szkody wynikłe wskutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).

Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w szczególności w zakresie w jakim nie jest to od niego zależne.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w zasadach funkcjonowania, regulaminach oraz politykach serwisów od niego niezależnych.

Administrator zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań w granicach obowiązujących przepisów prawa, które uzna za słuszne, w celu zapobiegnięcia wszelkim naruszeniom, wyegzekwowania wszelkich postanowień lub naprawienia wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności innych regulaminów lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu określonego w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłanie, przed jego upływem, na adres Administratora pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Konsument oświadcza, że wraz z zawarciem Umowy Sprzedaży otrzymał szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
– świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, zawartej w drodze aukcji publicznej, dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Konsument, stosowanie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.) wyraża zgodę na udostępnienie przez Administratora dokumentu zawartej Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej.

14. REKLAMACJA

Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz w związku z zakupem Towarów lub Usług, poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: info@olgalubanska.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
– oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres email),
– oznaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy lub oznaczenie Umowy Sprzedaży, przedmiot reklamacji
– uzasadnienie reklamacji.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Administratorowi.

Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania. Administrator powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.

15. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).

Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora.

Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora. Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Serwisu praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie oraz otrzymanych produktów elektronicznych (w tym Szkleń) w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie lub w otrzymanych produktach, a w szczególności nie będzie:

– rozpowszechniać,
– sprzedawać,
– oddawać,
– zamieniać,
– przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
– modyfikować,
– udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
– przerabiać,
– publikować,
– umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
– reprodukować,
– dystrybuować,
– publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
– używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
– brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.

Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie lub otrzymanych produktów nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

 

17. KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące „Regulamin świadczenia usług oraz sklepu internetowego www.olgalubanska.pl” należy przesyłać na adres korespondencyjny e-mail: info@olgalubanska.pl

Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Administratora.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: SZKOLENIA Olga Lubańska ul. Wesoła 34, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Ja
__________________________________________________________

niniejszym informuję SZKOLENIA Olga Lubańska, o moim odstąpieniu od Umowy z dnia

 

___________________.
(czytelny podpis)